Акциони план

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА

Основе овог акционог плана чине рад, резултати рада, финансијска средства и одговорни надзор. (Због много пропуштених прилика и изгубљеног времена у прошлости, веома је битно да се утврде конкретни циљеви, начин и људи који ће их спровести, временски рокови, контрола спровођења по етапама, надзор над резултатима  и  добра комуникација, размена информација и координација међу свим субјектима).

Акциони план садржи десет тачака наведених по редоследу приоритета.

 1. Формирање радног тела за координацију, спровођење и надзор акционог плана.
 2. Агресивна промоција и пласирање информација о сеоском туризму.
 3. Пописивање свих локација села , сеоских туристичких домаћинстава  (која се већ баве или би могла да се баве туризмом на селу, категорисаних и некатегорисаних) њихових конкретних потенцијала, предности и недостатака.
 4. Утврђивање циљаних локација од стране власти у склопу локалног (руралног) економског развоја. (Локације које су највећи потенцијал или које су најзаосталије у развоју у којима домаћинства нису изразила интерес за бављење сеоским туризмом).
 5. Формирање приоритетне листе за развој категорисаних сеоских туристичких домаћинстава.
 6. Формирање приоритетне листе некатегорисаних домаћинстава са највећим потенцијалом.
 7. Формирање приоритетне листе циљаних региона за подршку развоју сеоског туризма.
 8. Формирање обједињене листе по редоследу приоритета.
 9. Утврђивање могућности, планирање , пројектовање и финансирање утврђених приоритета.
 10. Контрола спровођења акционог плана у свим сегментима.

 

Тачка 1.

 

Формирање радног  тела за координацију, спровођење и надзор акционог плана.

 

 • Формирати радно тело са што квалитетнијим саставом и бар по једним представником:
 1. Власти (органа градске управе који се бави тематиком руралног развоја).
 2. Локалне Туристичке организације.
 3. Удружења туристичких радника или сродне НВО.
 4. Успешних носиоца сеоских туристичких домаћинстава.
 5. Евентуално члана месне заједнице, угоститеља, старих заната, уметничких друштава, транспорта, планинара, спортских организација или било ког сегмента друштвеног живота који би желео и могао непосредно или индиректно да се повеже са сеоским туризмом.
  • Утврдити Састав, руководиоца, место и временске интервале састанака радног тела.
  • Утврдити начин рада, одлучивања, начине комуникације, појединачне могућности, поделу надлежности и одговорности сваког члана радног тела.
  • Утврдити тачне циљеве за сваку појединачну тачку акционог плана.
  • Утврдити временске рокове за спровођење тих циљева.
  • Утврдити механизме контроле остварених резултата.
  • У случају неуспеха утврдити конкретан разлог и донети мере,( заменити чланове групе или изменити методе и планове рада).

 

 

Тачка 2.

 

        Агресивна промоција и пласирање информација о сеоском туризму.

 

2.1   Користити све доступне бесплатне медије за промоцију обједињеног сеоског туризма региона као и појединачних носилаца туризма на селу, примера позитивне праксе итд…

ТВ, Радио и Штампане медије, Портале који се баве туризмом, Друштвене мреже итд…

 

2.2   Презентација и промоција кроз све медије као и  директно преко представника на терену, месних заједница, месних одбора политичких партија итд…  о могућностима и позитивним ефектима које овај вид туризма доноси локалној  заједници и руралним подручјима (развоју пољопривреде, сточарства, инфраструктуре, останку младих на селу, смањењу сиромаштва, смањењу неразвијености, итд…)

 

2.3  Оснивање и одржавање обједињених веб сајтова сеоског туризма на нивоу републике или региона, оснивање и одржавање личних интернет промоција сваког домаћинства, редизајн и побољшана презентација на свим сајтовима локалних Т.О. појачана презентација на сајту Националне Т.О. итд…

 

2.4  Учествовање и промоција обједињеног сеоског туризма региона на свим сајмовима  туризма или сличним изложбама, са посебним акцентом на унапред одређена приоритетна  тржишта.

 

2.5  Приближавање информација свим потенцијалним будућим сеоским туристичким домаћинствима о процедурама, законским решењима, службама које се баве категоризацијом, презентацијом, начинима бављења туризмом на селу итд…

 

2.6  Формирање јединствене онлајн  базе  података, (статистике, вођења евиденције смештаја, наплате боравишних такси, броја гостију и броја ноћења  итд…)  ради лакшег  и квалитетнијег  планирања  и управљања туристичким ресурсима.

 

 

Тачка 3.

 

          Пописивање  свих локација села , сеоских туристичких домаћинстава

 

3.1 Утврђивање тачног броја, капацитета и контакт података свих постојећих категорисаних сеоских туристичких домаћинстава.

 

 

3.2 Пописивање (у форми упитника) категорисаних и некатегорисаних домаћинстава.

 

Упитник треба да садржи:

 

 1. Природне услове, (природно окружење, удаљеност, стање инфраструктуре, локалне природне специфичности итд…)
 2. Културно историјске, (и остале знамености и занимљивости у близини, повезаност домаћинства са другим туристичким локацијама, субјектима итд…)
 3. Смештајни капацитети, (постојећи и потенцијални, специфичности смештаја, недостаци и предности, конкретна врста смештајне услуге, временско трајање сезоне, однос цене и услуге, прилагодљивост итд…)
 4. Људски капацитети, (стални или повремени домаћини, старосна структура, број ангажованих, знање језика, познавање рада са рачунаром, спремање хране итд…)
 5. Квалитет промоције (или недостатак маркетинга и  интернет презентације, други начини презентације уколико постоје, број гостију у односу на капацитет смештаја,  Подручја одакле гости  најчешће долазе,  начин проналажења пута до туриста итд…)
 6. Намере и планове (садашњих и будућих носилаца смештаја.)

 

 

Тачка 4.

 

                                  Утврђивање циљаних локација од стране власти

 

4.1  Утврдити приоритетна подручја за развој и подстицаје а на основу постојећих и потенцијалних могућности за бављење сеоским туризмом, Природне предодређености, циљевима и правцима развоја града кроз развој руралних средина.

 

4.2  Утврдити за горе наведена подручја , поред инвестиција у сеоски туризам и могућност инвестирања у побољшање инфраструктуре, заштите животне средине, правилно коришћење ресурса, Туристичку и путну сигнализацију.

 

4.3  Наведеним подручјима дати приоритет кроз деловање из делатности локалне Туристичке  организације, Направити обједињене туристичке руте, утврдити и форсирати промоцију Бренда одређене локације.

 

Тачка 5.

 

Формирање приоритетне листе за развој категорисаних сеоских туристичких домаћинстава.

 

 

 • Утврдити приоритет и редослед  листе за подршку категорисаним домаћинставима.

Приоритет мора бити у складу са потребама, затим са досадашњим коришћењем неких облика подстицаја, самосталним могућностима власника, а на начин да првенство имају домаћинства која досад нису имала подршку. Предност дати  облицима едукативне, стручне, затим материјалне подршке које коштају мало или нимало,  затим скупљим облицима финансијске подршке.

 

 • Утврдити тачне облике и новчане износе потребне подршке, као и оправданост и одрживост исте.
 • Категорисаним домаћинствима дати приоритет подршке (јер она јесу и могу бити мотор развоја целокупног сеоског туризма, стварања дестинације, повећању броја домаћинстава која ће се бавити туризмом итд…)

 

 

 

 

Тачка 6.

 

Формирање приоритетне листе некатегорисаних домаћинстава са највећим потенцијалом.

 

 

 • Утврдити приоритет и редослед листе за подршку некатегорисаним и свим потенцијалним домаћинставима која би се бавила сеоским туризмом. Редослед треба одредити тако што ће првенство имати најопремљенија домаћинства која су најближа условима за категоризацију, затим која имају најизраженију вољу да се баве овом делатношћу. Даље треба дати приоритет домаћинствима која се налазе на подручјима која немају регистрованих за бављење туризмом на селу, ради избегавања непотребне конкуренције, као и ради развијању нових дестинација.

 

 • Утврдити тачне облике и новчане износе потребне подршке, као и оправданост и одрживост исте.

 

 

Тачка 7.

 

Формирање приоритетне листе циљаних региона за подршку развоју сеоског туризма.

 

 

7.1  На основу тачке 3,4,5 и 6  Формирати листу локација које ће се препознати као туристичке дестинације.

 

7.2  Приоритет утврдити на основу погодности и природних предодређености за развој сеоског туризма. Узети у обзир првенство подручја која досад нису имала подршку. Затим број категорисаних или некатегорисаних сеоских домаћинстава. Укупне потенцијале у окружењу, близину манастира, бања, планина, културно историјских споменика, допунских активности итд…

 

7.3 Предност дати подручјима које је локална самоуправа препознала као најугроженије, која су заобилажена у досадашњем развоју итд…

 

 

 

 

Тачка 8.

 

Формирање обједињене листе по редоследу приоритета.

 

 

8.1  На основу листи из тачки 5,6 и 7 формирати јединствену листу приоритета за подршку и подстицаје у развоју сеоског туризма.

 

8.2  Одредити тачне циљеве, начине, новчане износе, оквирне временске рокове, и механизме контроле за спровођење подстицаја по обједињеној листи приоритета.

 

8.3 Учествовати на основу горе наведеног у предлогу,изради  и селекцији конкретних пројеката и бизнис планова који ће се финансирати.

 

Тачка 9.

 

Утврђивање могућности, планирање , пројектовање  и финансирање утврђених приоритета.

 

9.1  Са представницима власти утврдити политичку вољу, начине и моделе инвестирања и субвенција за  подршку  сеоском  туризму, кроз  повезивање са фондовима за пољопривреду, кроз оснивање посебних фондова од новца наплаћеног од туризма, (наплате боравишних такси итд…) кроз издвајања дела новца намењеног за Туристичке организације  итд…

 

9.2   Са представницима локалне самоуправе и пословним банкама изнаћи моделе за повољно кредитирање активности и реализације циљева развоја сеоског туризма. Кроз  суфинансирање камате, грејс  периоде, гаранције за кредите итд…

 

9.3  Са представницима националне службе за запошљавање изнаћи решења за подстицајна средства за самозапошљавање у сеоском туризму.

 

9.4  Планирање новчане масе за подршку сеоском туризму у буџету локалне самоуправе.

 

9.5  Пронаћи потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања и заједничким јавно-цивилним, и јавно-приватним  партнерством  стварати одрживе пројекте и конкурисати за финансирање остваривања циљева.

 

9.6 Финансирање развоја  сеоског туризма по јединственој  листи приоритета.

 

 

 

Тачка 10.

 

             Контрола спровођења акционог плана у свим сегментима.

 

 

 • Константно спроводити надзор и контолу свих сегмената спровођења акционог плана.

 

 • Именовати проблеме и недостатке и решавати их у ходу.

 

 • За сваку тачку плана утврдити временски рок, и контролисати спровођење исте.

 

Удружење Оаза мира има детаљну, прецизну и практичну разраду за спровођење сваког појединачног дела акционог плана. Само уз нашу помоћ он може бити у потпуности реализован и резултирати конкретним повећањем броја и квалитета туристичке понуде у сеоском туризму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нема коментара

Оставите одговор

Translate…

Скорашњи коментари

  Категорије