O nama

Udruženje KoTur je privredni subjekat, registrovan za sve privredne delatnosti iz oblasti turizma, internet promocije, izrade veb prezentacija, prodaje smeštaja, rezervacije, pripremu i prodaju aranžmana, organizovane posete i boravke turista, transporta gostiju, dopunskih sadržaja i aktivnosti u domaćem i receptivnom turizmu. Strateški cilj rada udruženja je održivi razvoj ruralnih područja, kroz sve vidove kontinentalnog turizma, saradnja hotela, restorana, seoskih turističkih domaćinstava, turističkih organizacija i ostalih subjekata Vladinog, javnog i nevladinog sektora na celoj teritoriji Srbije i regiona. Uključivanje informacionih tehnologija, internet marketinga i web prezentacija u sve oblike turizma. Poseban akcenat je na informisanju i približavanju podataka svim turističkim subjektima, koji su od krucijalnog značaja za opstanak, razvoj i jačanje potencijala u turizmu. Važna stavka našeg delovanja je aktiviranje javnog, vladinog sektora, informisanje nosioca vlasti (na lokalnom i republičkom nivou) o potencijalima i potrebama ove privredne grane, jedne od retkih koja je u usponu. Takođe, pokušavamo da obezbedimo učešće seoskog turizma u raznim lokalnim i nacionalnim fondovima, koji su vezani za poljoprivredu, ekologiju, održivi razvoj, razvoj turizma itd…

STATUT

UDRUŽENJA „KoTur”

Oblast ostvarivanja ciljeva:

Član 1.

Udruženje „KoTur” (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti Kontinentalnog turizma i razvoja sela.

Ciljevi udruženja:

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: Razvoj i promocija kontinentalnog turizma. Razvoj i podrška oživljavanju sela. Održivi razvoj ruralnih područja.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) Promoviše kontinentalni turizam, posebno seoski turizam.

2) Organizuje turističke, kulturne i sportske manifestacije, posebno u ruralnim sredinama.

3) Povezuje tradicionalne vrednosti, kulturu i stare zanate sa savremenim tehnologijama i internetom. Izrađuje i održava internet stranice i portale namenjene promociji smeštaja i turističkih potencijala.

4) Posreduje u putovanjima i povezuje turiste i destinacije, plasira domaći turistički proizvod u zemlji i inostranstvu.

5) Edukuje o načinu poslovanja i marketinga u svim oblastima turizma, posebno u seoskom turizmu.

6) Saradjuje sa svim javnim, državnim i privatnim turističkim ustanovama, organizacijama, agencijama i udruženjima čija je delatnost turizam..

.

Predsednik

Goran Vukićević

Translate…

Skorašnji komentari

    Kategorije